Image

Zarządzanie ludźmi

Jak prawidłowo udzielać informacji zwrotnej? Model Z-FUKO-PZK

Czym jest informacja zwrotna?

Informacja zwrotna, czyli inaczej „feedback” to najprościej mówiąc reakcja słowna jednej osoby w stosunku do drugiej osoby, mająca na celu zwrócenie uwagi na jakąś kwestię. W …
Read More

Zwalnianie w call center – jak zrobić to dobrze? 6 stopniowy Model Zwalniania

Zwal­nia­nie jak oddy­cha­nie

W swo­jej karie­rze (nie­stety) musia­łem zwol­nić bar­dzo wielu ludzi z pracy. Po pierw­sze wymu­szała to na mnie branża, ponie­waż w call cen­ter zwol­nie­nia i odej­ścia są czymś tak natu­ral­nym jak …
Read More

Jak zarządzać dojrzałymi pracownikami w call center – Style kierowania: Delegowanie – S4

Zapra­szam Cię do lek­tury ostat­niego wpisu z tematu sty­lów kie­ro­wa­nia w call cen­ter. W poprzed­nich wpi­sach zaj­mo­wa­łem się:

  • nowymi pra­cow­ni­kami R1 – Instru­owa­nie
  • chcą­cymi się zwol­nić R2 – Kon­sul­to­wa­nie
  • wypa­lo­nymi R3 – …
    Read More

Czego lider, manager, szef może nauczyć się od Wilka w temacie budowania zespołu?

Co wiesz o wilku? Ata­kuje ludzi, zabija owce, jest wiel­kim szkod­ni­kiem i jest koja­rzony z ciem­nymi mocami? Jeśli nie zaczerp­ną­łeś świa­do­mej wie­dzy o tym wspa­nia­łym zwie­rzę­ciu, to Twój obraz wilka jest wła­śnie taki – …
Read More

Jak zarządzać wypalonymi pracownikami w call center – Style kierowania: Wspieranie – S3

W poprzed­nich wpi­sach mówi­łem o tym jak zarzą­dzać nowymi pra­cow­nikami oraz jak postę­po­wać z tymi któ­rzy chcą się zwol­nić. Dziś opi­szę w jaki spo­sób zarzą­dzać wypa­lo­nymi pra­cow­nikami, czyli tymi, któ­rzy mają długi staż …
Read More

Jak zarządzać nowymi pracownikami w call center – Style kierowania: Instruowanie – S1

Style zarzą­dza­nia zespo­łem

Jeśli zarzą­dzasz zespo­łem, to dosko­nale wiesz, że musisz cią­gle dbać o dwa aspekty: poziom moty­wa­cji i kom­pe­ten­cje. Bez utrzy­my­wa­nia odpo­wied­niego poziomu któ­re­go­kol­wiek z nich nie ma mowy o efek­tyw­nym i sta­bil­nym w dłu­giej …
Read More

4 Etapy rozwoju pracownika w Call Center – wg Blancharda

Każdy pracownik, który pracuje w Twojej firmie lub w zespole, przechodzi w czasie swojej kariery poprzez 4 etapy. Wraz ze stażem pracy „awansuje” w firmowej hierarchii na kolejne szczeble. W …
Read More

Jak napisać i wygłosić expose w call center? 4 niezbędne elementy.

Praca w call center, to ciężki kawałek chleba. Szczególnie kiedy pracujesz na stanowisku konsultanta telefonicznego i codziennie wykonujesz setki telefonów do klientów, którzy nie zawsze są dla Ciebie mili. Jednak …
Read More

5 Umiejętności skutecznego menadżera

Bycie dobrym menadżerem, to nie lada wyzwanie w dzisiejszym świecie. Pędząca planeta, świat instant, globalna wioska to hasła, które dokładnie pokazują nam czego dziś oczekujemy: szybkich efektów, diety cud, błyskawicznych …
Read More

PRZYWÓDZTWO PLEMIENNE – CZYM JEST? Etapy Przywództwa #2

Przywództwo plemienne jest nowoczesną metodą zarządzania przedsiębiorstwem, pozwalającą na zbudowanie silnej organizacji, opartej na niezwykle mocnych fundamentach, jakimi są:

– lojalność pracowników wobec firmy

– zaufanie pracowników do siebie wzajemnie w …
Read More