Image

Budowanie zespołu

Zwalnianie w call center – jak zrobić to dobrze? 6 stopniowy Model Zwalniania

Zwal­nia­nie jak oddy­cha­nie

W swo­jej karie­rze (nie­stety) musia­łem zwol­nić bar­dzo wielu ludzi z pracy. Po pierw­sze wymu­szała to na mnie branża, ponie­waż w call cen­ter zwol­nie­nia i odej­ścia są czymś tak natu­ral­nym jak …
Read More

Jak zarządzać dojrzałymi pracownikami w call center – Style kierowania: Delegowanie – S4

Zapra­szam Cię do lek­tury ostat­niego wpisu z tematu sty­lów kie­ro­wa­nia w call cen­ter. W poprzed­nich wpi­sach zaj­mo­wa­łem się:

  • nowymi pra­cow­ni­kami R1 – Instru­owa­nie
  • chcą­cymi się zwol­nić R2 – Kon­sul­to­wa­nie
  • wypa­lo­nymi R3 – …
    Read More

Jak zarządzać nowymi pracownikami w call center – Style kierowania: Instruowanie – S1

Style zarzą­dza­nia zespo­łem

Jeśli zarzą­dzasz zespo­łem, to dosko­nale wiesz, że musisz cią­gle dbać o dwa aspekty: poziom moty­wa­cji i kom­pe­ten­cje. Bez utrzy­my­wa­nia odpo­wied­niego poziomu któ­re­go­kol­wiek z nich nie ma mowy o efek­tyw­nym i sta­bil­nym w dłu­giej …
Read More

Pracownik odchodzi od szefa, a nie od firmy. Call center bez tajemnic vol.2

Cykl życia konsultanta

Praca w call center, to naprawdę ciężka praca i nie każdy się do tego nadaje. Jednak Ci, którzy decydują się podjąć się taką pracę, zwykle dopasowują się …
Read More

Jak rozbudzić w pracownikach wewnętrzną motywację? Call center bez tajemnic vol.1

Jakiś czas temu pisałem na blogu o motywacji 3.0. Chodzi o ten wpis. Dziś zajmę się metodami którym momentami bliżej do motywacji 2.0, jednak stanowią one ciągle doskonały sposób na …
Read More

4 Etapy rozwoju pracownika w Call Center – wg Blancharda

Każdy pracownik, który pracuje w Twojej firmie lub w zespole, przechodzi w czasie swojej kariery poprzez 4 etapy. Wraz ze stażem pracy „awansuje” w firmowej hierarchii na kolejne szczeble. W …
Read More