Image

Call Center

Nadchodzi czas Introwertycznych Sprzedawców!
6 miesięcy ago

Nadchodzi czas Introwertycznych Sprzedawców!

Model sprzedawcy idealnego?

Oglądając Wilka z Wall Street widziałem siebie w Jordanie Belforcie. Widziałem jak w 2007 i 2008 nawijam makaron na uszy niczego nie świadomym klientom, stosując na nich …
Read More

Jak sprzedawać w call center? 10 najlepszych technik sprzedaży telefonicznej cz.2

Ten wpis jest kon­ty­nu­acją wpisu o tech­ni­kach sprze­daży dostęp­nego pod tym lin­kiem. Dziś opo­wiem Ci o kolej­nych 5 tech­ni­kach, które w mojej oce­nie są jed­nymi z naj­sku­tecz­niej­szych spo­so­bów doko­ny­wa­nia sprze­daży przez tele­fon. A więc sia­damy w fotelu, …
Read More

Jak prawidłowo udzielać informacji zwrotnej? Model Z-FUKO-PZK

Czym jest informacja zwrotna?

Informacja zwrotna, czyli inaczej „feedback” to najprościej mówiąc reakcja słowna jednej osoby w stosunku do drugiej osoby, mająca na celu zwrócenie uwagi na jakąś kwestię. W …
Read More

Zwalnianie w call center – jak zrobić to dobrze? 6 stopniowy Model Zwalniania

Zwal­nia­nie jak oddy­cha­nie

W swo­jej karie­rze (nie­stety) musia­łem zwol­nić bar­dzo wielu ludzi z pracy. Po pierw­sze wymu­szała to na mnie branża, ponie­waż w call cen­ter zwol­nie­nia i odej­ścia są czymś tak natu­ral­nym jak …
Read More

Jak zarządzać dojrzałymi pracownikami w call center – Style kierowania: Delegowanie – S4

Zapra­szam Cię do lek­tury ostat­niego wpisu z tematu sty­lów kie­ro­wa­nia w call cen­ter. W poprzed­nich wpi­sach zaj­mo­wa­łem się:

  • nowymi pra­cow­ni­kami R1 – Instru­owa­nie
  • chcą­cymi się zwol­nić R2 – Kon­sul­to­wa­nie
  • wypa­lo­nymi R3 – …
    Read More

Czego lider, manager, szef może nauczyć się od Wilka w temacie budowania zespołu?

Co wiesz o wilku? Ata­kuje ludzi, zabija owce, jest wiel­kim szkod­ni­kiem i jest koja­rzony z ciem­nymi mocami? Jeśli nie zaczerp­ną­łeś świa­do­mej wie­dzy o tym wspa­nia­łym zwie­rzę­ciu, to Twój obraz wilka jest wła­śnie taki – …
Read More

Jak zarządzać wypalonymi pracownikami w call center – Style kierowania: Wspieranie – S3

W poprzed­nich wpi­sach mówi­łem o tym jak zarzą­dzać nowymi pra­cow­nikami oraz jak postę­po­wać z tymi któ­rzy chcą się zwol­nić. Dziś opi­szę w jaki spo­sób zarzą­dzać wypa­lo­nymi pra­cow­nikami, czyli tymi, któ­rzy mają długi staż …
Read More

Jak zarządzać nowymi pracownikami w call center – Style kierowania: Instruowanie – S1

Style zarzą­dza­nia zespo­łem

Jeśli zarzą­dzasz zespo­łem, to dosko­nale wiesz, że musisz cią­gle dbać o dwa aspekty: poziom moty­wa­cji i kom­pe­ten­cje. Bez utrzy­my­wa­nia odpo­wied­niego poziomu któ­re­go­kol­wiek z nich nie ma mowy o efek­tyw­nym i sta­bil­nym w dłu­giej …
Read More

Pracownik odchodzi od szefa, a nie od firmy. Call center bez tajemnic vol.2

Cykl życia konsultanta

Praca w call center, to naprawdę ciężka praca i nie każdy się do tego nadaje. Jednak Ci, którzy decydują się podjąć się taką pracę, zwykle dopasowują się …
Read More

Jak rozbudzić w pracownikach wewnętrzną motywację? Call center bez tajemnic vol.1

Jakiś czas temu pisałem na blogu o motywacji 3.0. Chodzi o ten wpis. Dziś zajmę się metodami którym momentami bliżej do motywacji 2.0, jednak stanowią one ciągle doskonały sposób na …
Read More